Coshet > SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

  • Cung cấp dịch vụ môi trường và an toàn & vệ sinh lao động với chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý.
  • Phát triển chương trình đào tạo trong cam kết hợp tác với các đối tác.
  • Đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hài lòng dựa trên năng lực nguồn nhân lực và các phương tiện.
  • Chia sẻ trách nhiệm về bảo vệ môi trường cùng xã hội.