Coshet > Phân tích mẫu trầm tích

Phân tích mẫu trầm tích

STT

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN
ÁP DỤNG

1

Lấy mẫu Trầm tích

TCVN 6663-13:2000; TCVN 6663-15:2004

2

Xử lý sơ bộ mẫu đất

TCVN 6647 : 2007

3

Độ ẩm, hệ số khô kiệt

TCVN 4048:2011

4

Chiết Cường Thủy

TCVN 6649:2000

5

Pb

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

6

Cd

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

7

Cu

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

8

Co

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

9

Ni

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

10

Zn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

11

Mn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

12

Cr

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

13

Fe

TCVN 6496:2000 + TCVN 8246:2009

14

Hg

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

15

As

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

16

Chlordane

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

17

DDD

 

18

DDE

 

19

DDT

 

20

Endrin

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

21

Dieldrin

 

22

Heptachlor epoxide

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

23

Linhdan

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

24

PCBs

US EPA METHOD 3540C + US EPA METHOD 8082A

25

PCB-28

 

26

PCB-52

 

27

PCB-101

 

28

PCB-118

 

29

PCB-138

 

30

PCB-153

 

31

PCB-180

 

32

PAHs

 

33

Naptalen

US EPA Method 3540C+US EPA Method 8100

34

Acenaphthen

 

35

Acenaphthylen

 

36

Athracen

 

37

Benzo[a] anthracen

 

38

Benzo[e]pyren

 

39

Chryren

 

40

Dibenzo[a,h]anthracen

 

41

Fluroanthen

 

42

Fluoren

 

43

2-Methylnaphthalen

 

44

Phenanthren

 

45

Pyren

 

46

Tổng Hydrocarbon

 

47

Hexan

 

48

Cyclohexan

 

49

Heptan

 

50

Nonan

 

51

Decan

 

52

Undecan

 

53

Octan