Coshet > Phân tích khí xung quanh

Phân tích khí xung quanh

STT

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN LẤY MẪU

TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH

1

Nhiệt độ

QCVN 46: 2012/BTNMT

x

2

Độ ẩm

QCVN 46: 2012/BTNMT

x

3

Vận tốc gió

QCVN 46: 2012/BTNMT

x

4

Tiếng ồn

TCVN 7878 -2: 2010

x

5

Độ rung

TCVN 6963: 2001

x

6

Áp suất

 

 

7

Bụi lơ lửng

TCVN 5067: 1995

TCVN 5067: 1995

8

SO2

TCVN 5971: 1995

TCVN 5971: 1995

9

CO

MASA 128

MASA 128

10

NO2

TCVN 6137: 2009

TCVN 6137: 2009

11

NH3

TCVN 5293: 1995

TCVN 5293: 1995

12

HCHO

NIOSH Method 3500

NIOSH Method 3500

13

HCl

NIOSH Method 7907

NIOSH Method 7907

14

H2SO4

NIOSH Method 7908

NIOSH Method 7908

15

H2S

MASA Method 701

MASA Method 701

16

HF

MASA 809 (LM)

MASA 203

17

HF

NIOSH Method 7906

NIOSH Method 7906

18

HCN

NIOSH Method 6010

NIOSH Method 6010

19

Clo dư

MASA Method 202

MASA Method 202

20

O3

MASA Method 411

MASA Method 411

21

Bụi PM10

AS/NZS 3580.9.6:2003

AS/NZS 3580.9.6:2003

22

HCl (IC)

NIOSH Method 7907

NIOSH Method 7907

23

HNO3 (IC)

NIOSH Method 7907

NIOSH Method 7907

24

H2SO4

NIOSH Method 7908

NIOSH Method 7908

25

H3PO4

NIOSH Method 7908

NIOSH Method 7908

26

Oxít silic >50%

NIOSH Method 7601

NIOSH Method 7601

27

Pb

TCVN 5067: 1995

TCVN 6152:1996

28

PAHs

NIOSH Method 5515

NIOSH Method 5515

29

Naptalen

NIOSH Method 5515

NIOSH Method 5515

30

Hydrocacbons

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

31

hexan

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

32

cyclohexan

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

33

heptan

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

34

nonan

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

35

decan

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

36

undecan

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

37

octan

NIOSH Method 1500

NIOSH Method 1500

38

VOCs

NIOSH Method 1501

NIOSH Method 1501

39

Benzne

NIOSH Method 1501

NIOSH Method 1501

40

Toluen

NIOSH Method 1501

NIOSH Method 1501

41

o-Xylen

NIOSH Method 1501

NIOSH Method 1501

42

m,p-Xylen

NIOSH Method 1501

NIOSH Method 1501

43

Styrene

NIOSH Method 1501

NIOSH Method 1501

44

As

OSHA Method ID 105

OSHA Method ID 105

45

Hg

OSHA Method ID 140

OSHA Method ID 140

46

Cr (6)

OSHA Method ID 215

OSHA Method ID 215

47

Cd

OSHA Method ID 121

OSHA Method ID 121

48

Mn

OSHA Method ID 121

OSHA Method ID 121

49

Ni

OSHA Method ID 121

OSHA Method ID 121

50

Cu

OSHA Method ID 121

OSHA Method ID 121

51

Zn

OSHA Method ID 121

OSHA Method ID 121

52

Acid Formic (HCCOH)

NIOSH Method 2011

NIOSH Method 2011

53

Xăng (C4-C12)

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

54

Hexan

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

55

Cyclohexan

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

56

Heptan

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

57

Nonan

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

58

Decan

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

59

Undecan

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

60

Octan

OSHA Method PV2028

OSHA Method PV2028

61

Anilin

NIOSH Method 2017

NIOSH Method 2017

62

o-Toluidine

NIOSH Method 2017

NIOSH Method 2017

63

1,1,2-Trichloroethen

NIOSH Method 1003

NIOSH Method 1003

64

Benzylclorua

NIOSH Method 1003

NIOSH Method 1003

65

Carbon tetrachloride

NIOSH Method 1003

NIOSH Method 1003

66

Chlorobenzen

NIOSH Method 1003

NIOSH Method 1003

67

Chloroform

NIOSH Method 1003

NIOSH Method 1003

68

o-Dichlorobenzene

NIOSH Method 1003

NIOSH Method 1003

69

Tetracloetylen

NIOSH Method 1003

NIOSH Method 1003

70

Aceton

NIOSH Method 2555

NIOSH Method 2555

71

Cyclohexanon

NIOSH Method 2555

NIOSH Method 2555

72

Metyl etyl keton

NIOSH Method 2555

NIOSH Method 2555

73

Metyl cyclohexanon

NIOSH Method 2521

NIOSH Method 2521

74

1,3-butadien

NIOSH Method 1024

NIOSH Method 1024

75

Acetaldehyde

NIOSH Method 2539

NIOSH Method 2539

76

Acetonitril

NIOSH Method 1606

NIOSH Method 1606

77

Acid acetic

NIOSH Method 1603

NIOSH Method 1603

78

Butanol-1

NIOSH Method 1400

NIOSH Method 1400

79

Ethanol

NIOSH Method 1400

NIOSH Method 1400

80

Isopropyl alcohol

NIOSH Method 1400

NIOSH Method 1400

81

Cyclohexanol

NIOSH Method 1402

NIOSH Method 1402

82

Metanol

NIOSH Method 2000

NIOSH Method 2000

83

Butyl acetat

NIOSH Method 1450

NIOSH Method 1450

84

Ethyl acetat

NIOSH Method 1457

NIOSH Method 1457

85

Metan

MASA 101

MASA 101

86

Methyl mercaptan

NIOSH Method 2542

NIOSH Method 2542

87

Nicotin

NIOSH Method 2544

NIOSH Method 2544

88

Phenol

NIOSH Method 2546

NIOSH Method 2546

89

Tetrahydrofural

NIOSH Method 1609

NIOSH Method 1609

90

Vinyl clorua

NIOSH Method 1007

NIOSH Method 1007

91

PCB 101

NIOSH Method 5503

NIOSH Method 5503

92

PCB-28

NIOSH Method 5503

NIOSH Method 5503

93

PCB-52

NIOSH Method 5503

NIOSH Method 5503

94

PCB-118

NIOSH Method 5503

NIOSH Method 5503

95

PCB-138

NIOSH Method 5503

NIOSH Method 5503

96

PCB-153

NIOSH Method 5503

NIOSH Method 5503

97

PCB-180

NIOSH Method 5503

NIOSH Method 5503

98

Benzidin

NIOSH Method 5509

NIOSH Method 5509