Coshet > Phân tích khí thải nguồn tĩnh

Phân tích khí thải nguồn tĩnh

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SOP

TIÊU CHUẨN LẤY MẪU

TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH

1

Nhiệt độ

SOP_KT02

SOP_KT02

 

2

Vận tốc

SOP_KT03

US EPA Method 2

 

3

Áp suất

SOP_KT02

US EPA Method 2

 

4

Xác định vị trí lấy mẫu

SOP_KT01

US.EPA Method 1

X

5

Xác định KLMPT khí khô

SOP_KT04

US.EPA Method 3

US.EPA Method 3

6

Hàm ẩm

SOP_KT05

US.EPA Method 4

US.EPA Method 4

7

CO (Đo TESTO)

SOP_KT10

SOP_KT10 TESTO

X

8

SO2 (Đo TESTO)

SOP_KT10

SOP_KT10 TESTO

X

9

NO2 (Đo TESTO)

SOP_KT10

SOP_KT10 TESTO

X

 

NO (Đo TESTO)

 

 

 

10

Bụi tổng

SOP_KT06

US EPA Method 5

US EPA Method 5

11

CO

SOP_KT07

TCVN 7242:2003

TCVN 7242:2003

12

SO2

SOP_KT08

TCVN 7246:2003

TCVN 7246:2003

13

NOx

SOP_KT09

TCVN 7245:2003

TCVN 7245:2003

14

H2SO4

SOP_KT12

US.EPA Method 8

US.EPA Method 8

15

HCl

SOP_KT14

US. EPA method 26A

US. EPA method 26A

16

HF

SOP_KT14

US. EPA method 26A

US. EPA method 26A

17

HBr

SOP_KT14

US. EPA method 26A

US. EPA method 26A

18

Cl2

SOP_KT14

US. EPA method 26A

US. EPA method 26A

19

Br2

SOP_KT14

US. EPA method 26A

US. EPA method 26A

20

Thủy ngân và các hợp chất theo thủy ngân

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

21

Cadimi và các hợp chất theo Cadimi

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

22

Asen và các hợp chất theo asen

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

23

Antimon và các hợp chất theo antimon

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

24

Niken và các hợp chất theo niken

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

25

Coban và các hợp chất theo coban

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

26

Đồng và các hợp chất theo đồng

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

27

Crom và các hợp chất theo crom

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

28

Thiếc và các hợp chất theo thiếc

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

29

Mangan và các hợp chất theo mangan

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

30

Kẽm và các hợp chất theo kẽm

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

31

Chì và các hợp chất theo chì

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

32

bạc và các hợp chất theo bạc

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

33

Bari và các hợp chất theo bari

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

34

Bery và các hợp chất theo beri

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

35

Tali và các hợp chất theo tali

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

36

Selen và các hợp chất theo selen

SOP_KT15

US.EPA Method 29

US.EPA Method 29

37

NH3

SOP_KT19

JIS K0099:2004

JIS K0099:2004

38

H2S

SOP_KT21

IS 11255 (P4):2006

IS 11255 (P4):2006

39

Tổng Florua

SOP_KT20

EPA Method 13A

EPA Method 13A

40

Phenol

SOP_KT24

EPA Method 0010

EPA Method 0010

41

Anilin

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

42

Benzyl clorua

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

43

HNO3

SOP_KT14

EPA Method 26

NIOSH Method 7907

44

SiO2

SOP_KT24

EPA Method 5

NIOSH Method 7601

45

HCHO

SOP_KT22

EPA Method 8315A

EPA Method 8315A

46

1,3-Butadien

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

47

Axetaldehyt

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

48

Benzen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

49

Benzidin

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

50

Chlorobenzen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

51

Cyclohexanol

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

52

Ethysilicate

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

53

Etylaxetat

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

54

Metylcyclohecxanon

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

55

Naphtalen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

56

n-Butyl axetat

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

57

n-Heptan

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

58

o-diclobenzen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

59

o-Toluidin

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

60

Phenol

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

61

Styren

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

62

Tetracloetylen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

63

Toluen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

64

Tricloetylen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

65

m,p-Xylen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

66

o-Xylen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

67

Chlorofom

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

68

Cyclohexan

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

69

Cyclohexanon

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

70

Dioxin/furan (PCDD/PCDF)

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

71

dl-PCB

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

72

Etylbenzen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

73

Metanol

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

74

Metyl mercaptan

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

75

n-butanol

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

76

n-Hexan

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

77

Pyrene

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

78

Tetrahydrofural

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

79

Vinylclorua

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18

80

Vinyltoluen

SOP_KT25

EPA METHOD 0031

EPA METHOD 18