Coshet > Phân tích chất thải hàm lượng ngâm chiết

Phân tích chất thải hàm lượng ngâm chiết

TT

Tên thông số

Số hiệu PPLM/PPPT

1

Lấy mẫu chất thải rắn

TCVN 9466:2012

2

Lấy mẫu bùn

TCVN 6663-15:2014 + TCVN 6663-13:2000

3

Chiết độc tính CT

EPA Method 1311

4

Chiết độc tính CT-VOCs

EPA Method 1311

5

pH chất thải

EPA Method 9045D

6

Ag

EPA Method 1311 +SMEWW 3111B:2012

7

Cd

TCVN 9239 : 2012 + SMEWW 3111B:2012

8

Zn

EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2012

9

Pb

EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2012

10

Co

EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2012

11

Ni

EPA Method 1311 + SMEWW 3111B:2012

12

As

EPA Method 1311 +TCVN 6626:2000

13

Se

EPA Method 1311+ TCVN 8467 : 2010

14

Sb

EPA Method 1311 +SMEWW 3111B : 2012

15

Hg

EPA Method 1311 +TCVN 7877:2008

16

Cr(6)

EPA Method 1311 +US EPA Method 3060A +TCVN 6658:2008

17

Ba

EPA Method 1311 ++SMEWW 3111D : 2012

18

Be

EPA Method 1311 + SMEWW 3111D : 2012

19

Mo

EPA Method 1311 + SMEWW 3111D : 2012

20

V

EPA Method 1311 +SMEWW 3111D : 2012

21

Phenol

US.EPA Method 1311 + US.EPA Method 3510B + US.EPA Method 8015D

22

Tổng dầu

EPA Method 1311 +US EPA Method 9071B

23

Dẫn xuất halogen dễ bay hơi

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

24

Chlorofrom

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

25

Carbon tetraclorua

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

26

Chlorbenzen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

27

o-Dichlorobenzen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

28

Tổng Hydrocacbon

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

29

Benzen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

30

Toluen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

31

Etyl benzen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

32

m,p-Xylen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

33

o-Xylen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

34

Các hợp chất Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH)

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

35

Acenaphthen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

36

Acenaphthylen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

37

Athracen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

38

Benzo[a] anthracen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

39

Benzo[e]pyren

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

40

Chryren

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

41

Dibenzo[a,h]anthracen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

42

Fluroanthen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

43

Fluoren

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

44

Naphthalen

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

45

Phenanthren

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

46

Pyren

US EPA Method 1311 +US EPA Method 5021A+US EPA Method 8100

47

Thuốc BVTV  gốc Clo

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

48

Aldrin

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

49

Benzene hexachloride (BHC)

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

50

Gamma-BHC (Lindane)

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

51

Chlordane

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

52

Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS)

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

53

o,p’-DDT

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

54

p,p’-DDT

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

55

2,4-Diclophenoxyaxetic axit

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

56

Dieldrin

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

57

Tổng Endosulfan

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

58

Endosulfan I

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

59

Endosulfan II

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

60

Endosulfan sunfate

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

61

Endrin

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

62

Endrin aldehyt

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

63

Heptachlor

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

64

Heptachlor epoxyt

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

65

Metoxyclo

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

66

Toxaphen

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

67

Kepon

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

68

Mirex

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

69

Pentaclobenzen

US EPA Method 1311 + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

70

Thuốc BVTV  gốc Lân

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8141B

71

Methyl Parathion

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8141B

72

Disulfoton

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8141B

73

Phorat

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8141B

74

Thuốc BVTV  gốc Carbamate

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 632

75

Parathion

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 632

76

Propoxua

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 632

77

Tổng Polyclobiphenyl (PCB)

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A

78

PCB-28

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A

79

PCB-52

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A

80

PCB-101

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A

81

PCB-118

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A

82

PCB-138

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A

83

PCB-153

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A

84

PCB-180

US EPA Method 1311 +US EPA Method 3535A + US EPA Method 8082A