Coshet > PHÂN TÍCH BÙN-ĐẤT -TRẦM TÍCH

PHÂN TÍCH BÙN-ĐẤT -TRẦM TÍCH

PHÂN TÍCH  ĐẤT 

 

STT

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN
ÁP DỤNG

1

Lấy mẫu đất

TCVN 5297:1995;TCVN 7538-2:2005;TCVN 4046:1985

2

Xử lý sơ bộ mẫu đất

TCVN 6647 : 2007

3

Độ ẩm, hệ số khô kiệt

TCVN 4048:2011

4

Chiết Cường Thủy

TCVN 6649:2000

5

Độ dẫn điện riêng

TCVN 6650:2000

6

pH- đất

TCVN 5979:2007

7

Cacbon hữu cơ so màu

TCVN 6644:2000

8

Cacbon hữu cơ chuẩn độ

TCVN 8941 : 2011

9

Độ chua trao đổi

TCVN 4403:2011

10

T.Nito

TCVN 6498:1995

11

T.Phospho

TCVN 8940:2011

12

Pb

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

13

Cd

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

14

Cu

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

15

Co

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

16

Ni

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

17

Zn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

18

Mn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

19

Cr

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

20

Fe

TCVN 6496:2000 + TCVN 8246:2009

21

Hg

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

22

As

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

23

Sb

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

24

Se

TCVN 6649: 2000  +TCVN 8467 : 2010

25

Ba

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

26

Be

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

27

Mo

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

28

V

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

PHÂN TÍCH BÙN.

STT

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN 
ÁP DỤNG

1

Lấy mẫu bùn

TCVN 6663-13:2000; TCVN 6663-15:2004

2

Xử lý sơ bộ mẫu đất

TCVN 6647 : 2007

3

Độ ẩm, hệ số khô kiệt

TCVN 4048:2011

4

Chiết Cường Thủy

TCVN 6649:2000

5

pH- bùn

EPA Method 9045D

6

Pb

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

7

Cd

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

8

Cu

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

9

Co

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

10

Ni

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

11

Zn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

12

Mn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

13

Cr

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

14

Fe

TCVN 6496:2000 + TCVN 8246:2009

15

Hg

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

16

As

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

17

Sb

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

18

Se

TCVN 6649: 2000  +TCVN 8467 : 2010

19

Ba

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

20

Be

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

21

Mo

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

22

V

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

23

Ag

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111B : 2012

24

Tổng CN-

US EPA method 9013A +US EPA Method 9010C +US EPA Method 9014

25

Cr (6)

US EPA Method 3060A + TCVN 6658:2008

26

Tổng dầu

US EPA Method 9071B

27

Phenol

US EPA Method 3540C +US EPA Method 8041A

28

Chlordane

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

29

2,4-Diclophenoxyaxetic axit

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

30

Linhdan

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

31

Metoxyclo

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

32

Endrin

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

33

Heptachlor

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

34

Methyl parathion

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

35

Parathion

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

36

Benzen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

37

Clorobenzen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

38

Toluen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

39

Naptalen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

40

PCB

 

 

PHÂN TÍCH TRẦM TÍCH

STT

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN 
ÁP DỤNG

1

Lấy mẫu Trầm tích

TCVN 6663-13:2000; TCVN 6663-15:2004

2

Xử lý sơ bộ mẫu đất

TCVN 6647 : 2007

3

Độ ẩm, hệ số khô kiệt

TCVN 4048:2011

4

Chiết Cường Thủy

TCVN 6649:2000

5

Pb

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

6

Cd

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

7

Cu

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

8

Co

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

9

Ni

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

10

Zn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

11

Mn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

12

Cr

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

13

Fe

TCVN 6496:2000 + TCVN 8246:2009

14

Hg

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

15

As

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

16

Chlordane

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

17

DDD

 

18

DDE

 

19

DDT

 

20

Endrin

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

21

Dieldrin

 

22

Heptachlor epoxide

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

23

Linhdan

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

24

PCBs

US EPA METHOD 3540C + US EPA METHOD 8082A

25

PCB-28

 

26

PCB-52

 

27

PCB-101

 

28

PCB-118

 

29

PCB-138

 

30

PCB-153

 

31

PCB-180

 

32

PAHs

 

33

Naptalen

US EPA Method 3540C+US EPA Method 8100

34

Acenaphthen

 

35

Acenaphthylen

 

36

Athracen

 

37

Benzo[a] anthracen

 

38

Benzo[e]pyren

 

39

Chryren

 

40

Dibenzo[a,h]anthracen

 

41

Fluroanthen

 

42

Fluoren

 

43

2-Methylnaphthalen

 

44

Phenanthren

 

45

Pyren

 

46

Tổng Hydrocarbon

 

47

Hexan

 

48

Cyclohexan

 

49

Heptan

 

50

Nonan

 

51

Decan

 

52

Undecan