Coshet > Phân tích bùn

Phân tích bùn

STT

CHỈ TIÊU

TIÊU CHUẨN
ÁP DỤNG

1

Lấy mẫu bùn

TCVN 6663-13:2000; TCVN 6663-15:2004

2

Xử lý sơ bộ mẫu đất

TCVN 6647 : 2007

3

Độ ẩm, hệ số khô kiệt

TCVN 4048:2011

4

Chiết Cường Thủy

TCVN 6649:2000

5

pH- bùn

EPA Method 9045D

6

Pb

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

7

Cd

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

8

Cu

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

9

Co

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

10

Ni

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

11

Zn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

12

Mn

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

13

Cr

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

14

Fe

TCVN 6496:2000 + TCVN 8246:2009

15

Hg

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

16

As

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

17

Sb

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

18

Se

TCVN 6649: 2000  +TCVN 8467 : 2010

19

Ba

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

20

Be

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

21

Mo

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

22

V

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111D : 2012

23

Ag

TCVN 6649: 2000 +SMEWW 3111B : 2012

24

Tổng CN-

US EPA method 9013A +US EPA Method 9010C +US EPA Method 9014

25

Cr (6)

US EPA Method 3060A + TCVN 6658:2008

26

Tổng dầu

US EPA Method 9071B

27

Phenol

US EPA Method 3540C +US EPA Method 8041A

28

Chlordane

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

29

2,4-Diclophenoxyaxetic axit

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

30

Linhdan

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

31

Metoxyclo

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

32

Endrin

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

33

Heptachlor

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

34

Methyl parathion

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

35

Parathion

US EPA Method 3540C + US EPA Method 3535A+US EPA Method 8081B

36

Benzen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

37

Clorobenzen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

38

Toluen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

39

Naptalen

US EPA Method 5021A+US EPA Method 8260B

40

PCB