Coshet > Nhân sự > Danh sách nhân sự

Danh sách nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

BAN gĐ_COS

 

PHÒNG CHUYÊN GIA-CỘNG TÁC VIÊN

Phchuyenmgiaa

PHÒNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

PTR -COS

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

 

VPHONG_COS

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM.

 

PTN_COS

 

PHÒNG KẾHOẠCH-KINH DOANH

THICONG_COS

 

PHÒNG QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 QUANLY COS

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ISO 

 DUAN_COS

 

 

 

.