Coshet > KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP

KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ, nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, điều tra bệnh nghề nghiệp và chế độ báo cáo.

 

BKHAM BENH

KHAMBENH2

KHAMBENH3

KHAMBENH4

KHAMBENH4

 

KHAMBENH5KHAMBENH6

KHAMBENH7

KHAMBENH8

KHAMBENH91

 

KHAMBENH10

KHAMBENH11

KHAMBENH12

 

KHAMBENH13