Coshet > GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (ĐỢT 2) CỦA COSHET

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (ĐỢT 2) CỦA COSHET

2. Các chỉ tiêu bổ xung trong đợt 2 cho COSHET center . 

 

GP BOTNMT_1

BTNMT_2_1

BTNMT_3_1

BTNMT_4_1

BTNMT_3_2

 

 

 

 

BTNMT_5_1

 

BTNMT_7_1

BTNMT_8_1