Coshet > GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tôn trọng: trong mối quan hệ nội bộ và với đối tác.

Cải tiến: không ngừng tự đào tạo chuyên môn cho nhu cầu công việc.

Trách nhiệm: đảm nhận và xử lý theo cam kết.

Chuyên nghiệp: tất cả các giá trị phải dựa trên bằng chứng khách quan, minh bạch và đúng cam kết.

Hiệu quả: tất cả các cam kết phải được thực hiện rõ ràng